Συμβουλές για αποφυγή εξαπάτησης κατά την αγοραπωλησία αυτοκινήτου (πηγή GOCAR.GR)
Μάιος 17, 2017
5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις οδηγώντας αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο (Από CAPITAL.GR)
Φεβρουάριος 12, 2019

Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας µέχρι τριών (3) ηµερών κατ’ έτος αποκλειστικά και µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε τη σχετική ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Άπαξ ετησίως µπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις µοτοσικλέτες, µε την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και µόνο για τη µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και µόνο από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ηµέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι δυνατή η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενάριθµου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή µοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, καθώς και ανάριθµου αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας, εφόσον τα οχήµατα αυτά είναι εφοδιασµένα µε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%98%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%92%CE%A8%CE%A0?inline=true

eikona