Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)
Ιανουάριος 18, 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 3ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C , CE
Ιανουάριος 20, 2017

ABS Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 74919/4049/2016

ΦΕΚ 3974/Β/12-12-2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 25 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57),

β) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

δ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,

ε) του Π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

στ) του Π.δ. 537/1983 (Α΄210) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν στην πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/542/ΕΟΚ/25.7.1975 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979» όπως ισχύει,

ζ) της υπ’ αριθμ. 1386/74/1999 (ΦΕΚ Β΄ 86/10-2-1999) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27 Ιανουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους», με την οποία θεσπίστηκε η υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής στα νέα αυτοκίνητα,

η) της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση» όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπουργικής απόφασης 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) όπως ισχύει, για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν την 1/1/1999, με αναδρομική εφαρμογή της διάταξης από την 1/11/2016, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, λόγω αδυναμίας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες ώστε να μην υποστούν κυρώσεις οι κάτοχοι των οχημάτων.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Απαγορεύεται n κυκλοφορία των οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας που φέρει το όχημα κατά την έκδοση της παρούσας ως εξής:

i. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.

ii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.

iii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.

iν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.

ν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017».

 

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016