Δικαιολογητικά για τον έλεγχο ανάριθμων οχημάτων

*Ανάριθμο θεωρείτε το όχημα το οποίο δεν εχει εφοδιαστεί ακόμα με αριθμό κυκλοφορίας.

Εκτός των δικαιολογιτικών που χρειάζονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου

(επιβατικό, φορτηγό κ.α.) χρειάζεται να προσκομιστούν τα εξής:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από εξωτερικό)
  • ¨Εντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας απο την χώρα την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
  • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)