Δικαιολογητικά για έλεγχο Λεωφορείων

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
 • Βεβαίωση ταχογράφου.
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού.

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα:

 1. Τρίγωνο
 2. Φαρμακείο
 3. Πυροσβεστήρας:
 • για κατηγορία Μ1 1 πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E
 • για κατηγορία Μ2 1 πυροσβεστήρας τύπου 2, 13Α, 55Β, C 1000V E
 • για κατηγορία Μ3, επάνω χώρος αν πρόκειται για διώροφο πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E
 • κάτω χώρος αν πρόκειται για διώροφο 2 πυροσβεστήρες τύπου 3, 21Α 113B C 1000V E