Δικαιολογητκά για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος

Εκτός των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου (επιβατικό, φορτηγό κ.α.) χρειάζεται να προσκομιστούν τα εξής:

  • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρούμενης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών)
  • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργεία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (κατά την φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών)