Δικαιολογητικά για έλεγχο επιβατικών Δ.Χ.

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
  • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
  • Βεβαίωση εγκαταστάτη ταξιμέτρου
  • Βεβαίωση χορήγησης αυτοκόλλητης. Ηλεκτρονικού σήματος
  • Άδεια ΡΑΔΙΟTAXI.(αν ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία)