Φορτηγά – Ρυμουλκούμενα - Συνδυασμοί

O έλεγχος των παραπάνω οχημάτων διαρκεί περίπου 30′
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα παρακάτω:

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
 3. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
 4. Βεβαίωση ταχογράφου.
 5. Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού.
 6. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό σήμα (για οχήματα δημοσίας χρήσης)
 7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από την υπηρεσία μεταφορών,για την ύπαρξη υδραυλικής πόρτας, εφόσον έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων
  Ή Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής, ή αντιπροσωπείας, για εκ κατασκευής υδραυλική πόρτα
 8. Πιστοποιητικό ανυψωτικού μηχανήματος (αφορά γερανοφόρα οχήματα)
 9. Να Φέρουν γωνιακό έλασμα τα Φ.Δ.Χ που αναγράφουν στην άδεια ότι προορίζονται για χωματουργικές εργασίες, σε περίπτωση που δεν φέρουν γωνιακό έλασμα: Υπηρεσιακό σημείωμα που αναφέρει ότι ουδέποτε θα μεταφέρει προϊόντα εσκαφής και κατεδαφίσεων.
 10. Να αναγράφεται στην άδεια η ύπαρξη μηχανισμού ανατροπής αν φέρεται αντίστοιχα.
 11. Τα Οχήματα μεταφοράς αφαιρούμενων αμαξωμάτων (κάδων) πρέπει να προσκομίζουν, Επικυρωμένα σχέδια των αφαιρούμενων αμαξωμάτων και Υπηρεσιακό σημείωμα από τη διεύθυνση μεταφορών
 12. Τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (τροφίμων) χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ΑΤΡ
 13. Τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων υλών:
 • Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR
 • Φύλλο δοκιμών Φορέα Ελέγχου

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα:

 • Τάκοι
 • Τρίγωνο
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρας :για κατηγορίες Ν1, Ν3 1 (ένας) πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E τύπου 1, 8Α 34Β C 1000V (προσοχή στην ημερομηνία λήξης) για την κατηγορία Ν2 , 1 πυροσβεστήρα τύπου 3, 21Α 113B C 1000V E