Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)
Σεπτέμβριος 13, 2016
Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)
Ιανουάριος 18, 2017

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C και CE, πρέπει να έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού

ΑΔΑ: ΩΓΨΠ4653ΟΞ-ΘΕ1

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ         Αριθ. Πρωτ.: Α3/67/13

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Π Ρ Ο Σ : 1 . Ό λ ες τις Διευθύνσεις Μεταφορών &

Επικοινωνιών της χώρας

Τ.Κ. : 15669 – ΠΑΠΑΓΟΥ 2. ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού

  1. Γραφείο Υφυπουργού
  2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
  3. ΣΕΕΥΜΕ
  4. Γεν. Διευθυντές Μεταφορών & Επικοινωνιών

Περιφερειών της Χώρας

  1. ΠΟΕΟ

 

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C και CE

 

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. 250/1531/7-12-2015 έγγραφο του ΣΕΕΥΜΕ.

β) Το με αριθμ. πρωτ. 92/17-12-2015 έγγραφο της ΠΟΕΟ.

 

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 5.2 του κεφαλαίου Β του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως αυτό ισχύει, τα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C και CE θα πρέπει να έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.
  2. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη τη μη προσαρμογή μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγορίας C και CE στην ως άνω απαίτηση και προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή εκπαίδευσης και εξέτασης των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, τα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C και CE τα οποία φέρουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου και έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά ακόμα και εάν ο αριθμός των θέσεων επιβατών ο οποίος αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους είναι μικρότερος των τριών (3), έως 31-12-2016.
  1. Με την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας όσα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C και CE δεν έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση του π.δ. 51/2012, αποσύρονται υποχρεωτικά από το έργο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
  1. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Χώρας οφείλουν, έως την πάροδο της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, να έχουν εκδώσει νέες άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγορίας C και CE, μετά και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα αποτυπώνουν τη συμμόρφωση των οχημάτων με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Β του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως αυτό ισχύει.
  2. Τα ΚΤΕΟ Δημόσια και Ιδιωτικά, έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία εκδίδουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος ετήσιας ισχύος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της Αριθμ. 35364/4046/06 (ΦΕΚ 813 Β/2006) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων», εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οι τρεις θέσεις ανεξαρτήτως των αναγραφόμενων θέσεων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Επί του εκδιδόμενου ΔΤΕ τίθεται από το ΚΤΕΟ η Παρατήρηση : «Μετά την 31-12-2016 ακατάλληλο για               εκπαιδευτικό–Θέσεις επιβατών συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού στην άδεια κυκλοφορίας (2) ενώ υπάρχουν (3)».

Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας σε όχημα που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος μη σύμφωνο με την προαναφερθείσα απαίτηση, στο εκδιδόμενο ΔΤΕ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ) στον κωδικό 10101.2 ” Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας” του Πίνακα διαβάθμισης των ελλείψεων της υ.α. 44800/123/85 όπως ισχύει και τίθεται η Παρατήρηση: «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό – Δεν πληροί τις απαιτήσεις του  Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (101 Α’) όπως ισχύει»

                                                                                                                                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    Π.ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Για τη Γραμματεία της Δ/νσης

Ανθή Καρκαλέτση

Εσωτ. Διανομή: ΔΟΚΑ/Τμήμα Β’

ΔΕΟΕ/Τμήμα Α’

ΔΤΟ/Τμήμα Α’