Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C και CE, πρέπει να έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού
Ιανουάριος 18, 2017
ABS Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης
Ιανουάριος 18, 2017

Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)

ΑΔΑ: ΩΚΤ94653ΟΞ-9Δ1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Παπάγου, 7/4/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                                                       Αριθµ. Πρωτ. Οικ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                                          25022/2202

Προς: Π.Δ.

Ταχ.Δ/νση      :                             Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ.Κ.                    :                             101 91, Παπάγου

Πληροφορίες:                             Ε. Κατσαγούνος

Τηλ.                  :                              213 130 8613

Email               :                              e.katsagounos@yme.gov.gr

 

Θέµα: Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)

 

Σχετ:

α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 28366/2098/06 Υ.Α.(Β’ 441/11-4-2006) «Ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση»

β) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ. 22006/1991/3-4-2015 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας

 

Με αφορµή ερωτήµατα από ΚΤΕΟ της Χώρας για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την εφαρµογή της (α) σχετ. Υ.Α από την 1η Απριλίου 2016, διευκρινίζονται τα εξής:

 

  • Οχήµατα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινοµηθεί ως καινούργια στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν από την 1/1/1999:

Από την 1η Απριλίου 2016 και µετά και εφόσον, κατά τον τρέχοντα ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήµατος της ανωτέρω κατηγορίας δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, διαπιστωθεί όµως ότι αυτό δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση, τότε χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό µέχρι 31.10.2016, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του.»

Για όχηµα της ανωτέρω κατηγορίας που προσέρχεται σε ΚΤΕΟ από την 1η Νοεµβρίου 2016 και µετά για την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου και δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση, εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία της παρ. 1 της (β) σχετ. εγκυκλίου για σηµείωση Επικίνδυνης Έλλειψης (ΕΕ) στον κωδικό 1404 που ισχύει για τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί ως καινούργια στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα µετά από την 1/1/1999.

 

  • Οχήµατα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που διαθέτουν αερόφρενα ή αµιγώς υδραυλικά φρένα ή µικτό σύστηµα πέδησης, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας ταξινοµήσεως ως καινούργια µέχρι την 1/1/2004 και φέρουν σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ) είτε 2 προεγκατεστηµένο είτε εκ’ των υστέρων τοποθετηµένο:

Από λήψεως της παρούσης και µετά και εφόσον κατά τον τρέχοντα ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη ΣΑΠ χωρίς αυτό να έχει αναγραφεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος όπως ορίζεται στις παρ. Β.6 και Γ.4.1 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 9527/535/25-9-2009 εγκυκλίου εφαρµόζονται τα εξής: α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και στο εκδιδόµενο ΔΤΕ ισχύος 30 ηµερών µέσα στις οποίες το όχηµα θα πρέπει να επαναπροσκοµισθεί για επανέλεγχο, σηµειώνεται Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ) στον κωδικό 1404 του πίνακα “Σηµείων προς έλεγχο και διαβάθµισης των ελλείψεων” της αριθµ. 44800/123/85 Y.A. (Β’ 781/24-12-1985) όπως ισχύει, µε αιτιολογία “Φέρει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας”. Στη συνέχεια ο κάτοχος του οχήµατος υποχρεούται εντός της προθεσµίας του επανελέγχου να ολοκληρώσει την διαδικασία διαπίστωσης ύπαρξης προεγκατεστηµένου ή εκ’ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σύµφωνα µε την διαδικασία που ορίζεται ανά περίπτωση στις παραγράφους Γ.2 και Β.5 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 9527/535/25-9-2009 εγκυκλίου και να εφοδιαστεί µε νέα άδεια κυκλοφορίας.

β. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σηµειώνεται ηµεροµηνία επόµενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται Ενδεικτικό Σήµα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

Ι. Λαζαρίδης

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ε. Ζούγκου